Egr venttiilin puhdistus aine motonet

CRC Carb & EGR Cleaner PRO 500 ml | Motonet Oy

Sisältää likaa sitovia aktiivisia aineosia • Puhdistaa koko kaasuttimen ja polttoaineen syötön • Sopii kaikkien polttomoottoreiden puhdistukseen

Kaasuttimenpuhdistusaine. Kemiallinen yhdiste lietteen, tahman ja hartsin poistoon kaasuttimesta, EGR-, PCV- ja kaasuventtiileistä.Ominaisuudet:•…

Polttoaineen lisäaineet | Motonet Oy

X-1R Diesel polttoaineen lisäaine 500 ml … STP Ultra 5 in1 Dieseljärjestelmän puhdistusaine 400 ml 27,90 €. Red Line SI-1 bensiinin lisäaine 443 ml

Motonetista kattava valikoima polttoaineen lisäaineita, Neste AdBlue, EOLYS-neste, hiukkassuodattimen puhdistus, kausikäsittelyt, venttiilien puhdistuaineet.

EGR-ventiilin puhdistus – – Suomi24 Keskustelut

EGR-ventiilin puhdistus – – Suomi24 Keskustelut

Millä aineilla puhdistatte EGR-ventiilin? Linkin vodeolla käyttävät jotakin Bardhalin tuohon tarkoitukseen valmistamaa tuotetta, mutta onkohan tuollaise…

Valvoline EGR Cleaner puhdistusaine 500ml

Valvoline EGR Cleaner puhdistusaine 500ml | www.polarautovaruste.com

Puhdistus tehostaa ilman kulkua moottoriin, maksimoi tehon, parantaa kaasuvastetta ja vähentää pakokaasun syntymistä. Käyttökohteet: EGR-venttiili, …

Valvoline EGR Cleaner puhdistusaine 500ml Pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmän puhdistusaine, joka irrottaa jäänteet ilmanottoventtiilistä, ilmanottojärjestelmästä, imusarjasta ja tuloventtiileistä. Puhdistus tehostaa ilman kulkua moottoriin, maksimoi tehon, parantaa kaasuvastetta ja vähentää pakokaasun…

EGR putsaus. – Opel Club Finland (OCF)

1.6.2020 — Millä aineella olette kotioloissa putsannu EGR venttiilin, entä imusarjan? … paljon keskusteltu, kun alumiiniosia on yritetty puhdistaa.

EGR-venttiilin tukkiminen ja imusarjan puhdistaminen

EGR-venttiilin tukkiminen ja imusarjan puhdistaminen – Jussi Tamminen

13.7.2020 — Motonetistä. Tarkoitukseen myydään myös edullisempia aineita, mutta sellaisia ei ollut hyllyssä ostopäätöstä tehdessä. Hinnasta huolimatta …

!Päivitys! Artikkelin lopussa on kysely, jossa selvitetään halukkuutta EGR-ventiilin tukkimislevyjen valmistamiseksi. sa keskitytään yleisesti EGR-venttiilin toimintaan ja huoltamiseen sekä erityisesti Ford 2004 1.8 TDCI moottorin tapauksessa, mutta samoja oppeja voitanee soveltaa myös muihin saman ikäluokan autoihin. On lisäksi syytä huomioida, että kaikki huoltotyöt tapahtuvat auton omistajan vastuulla. Artikkeli sisältää faktoja, omakohtaisia kokemuksia, arvauksia ja varmasti

Forte Diesel Turbo Cleaner 400ml turbon puhdistusaine

Forte Diesel Turbo Cleaner 400ml turbon puhdistusaine | Karkkainen.com verkkokauppa

Puhdistaa EGR-venttiilit. Sopii kaikkiin dieselmoottoreihin. Dieselille ja biodieselille B30 asti. Forté Diesel Turbo Cleanerin koostumus on suunniteltu …

Forté Diesel Turbo Cleanerin ohjeiden mukainen käyttö turbodieselmoottorien polttonestejärjestelmissä antaa seuraavat hyödyt:

 • Puhdistaa jumittuneet muuttuvageometriset turboahtimet ilman purkamista.
 • Vähentää aktiivisesti hiukkaspäästöjä.
 • Puhdistaa EGR-venttiilit.
 • Sopii kaikkiin dieselmoottoreihin.
 • Dieselille ja biodieselille B30 asti.

Forté Diesel Turbo Cleanerin koostumus on suunniteltu erityisesti muuttuvageometrisella turboahtimella (VTG) varustettuihin turbodieselmoottoreihin. Epätäydellisen palamisen (palamatta jäävän dieselpolttonesteen) aiheuttamat nokihiukkaset kertyvät VTG-turboahtimen säätömekanismiin, jolloin se alkaa takerrella. Moottori empii tietyllä käyntinopeusalueella, koska säätömekanismi toimii virheellisesti. Tämä johtaa virheelliseen ilmamäärään ja tehohäviöön, jolloin tallentuu vikakoodi.

1272/2008 [CLP]
Huomiosana Vaara
GHS08
H304 – Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
H372 – Vahingoittaa elimiä (keskushermosto) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H412 – Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
P102 – Säilytä lasten ulottumattomissa
P405 – Varastoi lukitussa tilassa
P260 – Älä hengitä höyryä
P301+P310 – JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, lääkäriin
P331 – EI saa oksennuttaa
P273 – Vältettävä päästämistä ympäristöön
EUH066 – Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

Användningen av Forté Diesel Turbo Cleaner i enlighet med instruktionerna i bränslesystemen för turbodieselmotorer ger följande fördelar:

 • Rengör fastsittande turboladdare med variabel geometri utan demontering.
 • Minskar aktivt partikelutsläpp.
 • Rengör EGR-ventilerna.
 • Lämplig för alla dieselmotorer.
 • För diesel och biodiesel upp till B30.

Sammansättningen av Forté Diesel Turbo Cleaner är speciellt utformad för turbodieselmotorer utrustade med en turboladdare med variabel geometri (VTG). Sotpartiklar orsakade av ofullständig förbränning (oförbränt diesel) samlas i VTG-turboladdarens kontrollmekanism, vilket gör att den fastnar. Motorn sprattlar i ett visst varvtalsområde eftersom justeringsmekanismen fungerar felaktigt. Detta leder till felaktig luftmängd och effektbortfall, vilket gör att en felkod lagras.

1272/2008 [CLP]
Varningsord Fara
GHS08
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H372 – Orsakar skador på organ (centrala nervsystemet) genom långvarig eller upprepad exponering
H412 – Skadligt för vattenlevande organismer, skadliga långtidseffekter
P102 – Förvaras utom räckhåll för barn
P405 – Förvaras på låst ställe
P260 – Andas inte in ånga
P301+P310 – OM KEMIKALISKT FÖRTÄRAS: Kontakta omedelbart
TILL GIFTINFORMATIONEN, läkare
P331 – Framkalla INTE kräkning
P273 – Undvik utsläpp till miljön
EUH066 – Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor

The use of Forté Diesel Turbo Cleaner in accordance with the instructions in the fuel systems of turbodiesel engines provides the following benefits:

 • Cleans stuck variable geometry turbochargers without disassembly.
 • Actively reduces particle emissions.
 • Cleans the EGR valves.
 • Suitable for all diesel engines.
 • For diesel and biodiesel up to B30.

The composition of Forté Diesel Turbo Cleaner is specially designed for turbodiesel engines equipped with a variable geometry turbocharger (VTG). Soot particles caused by incomplete combustion (unburnt diesel fuel) accumulate in the VTG turbocharger control mechanism, causing it to seize. The engine sputters in a certain speed range because the adjustment mechanism is working incorrectly. This

Karstoittuneen imusarjan puhdistus spray

3.2.2019 — Tulihan sitä kokeiltua. EGR ollut toiminnassa n 120 000 ajan ja nyt disabloituna 30 000km ajan. Kyseessä saksalainen 6 diesel mutta tuskimpa …

Karstoittuneen imusarjan puhdistus spray

Keywords: egr venttiilin puhdistus aine motonet